Skip to content

การใช้สารบังคับการออกดอก

  • by

ปัจจัยที่ส่งผลหลักต่อการออกดอกของพืช คือ ธาตุไนโตรเจน โดยต้องมีค่าที่ ต่ำ เพื่อให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการออกดอก ซึ่ง ธาตุไนโตรเจน แปรผันตรงกับฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน กล่าวคือ เมื่อ ไนโตรเจนสูง ฮอร์โมนจิ๊บจะเพิ่มขึ้น และ เมื่อไนโตรเจนต่ำลง ฮอร์โมนจิ๊บ ก็จะลดลง

ในธรรมชาติปัจจัยที่ส่งผลให้ ปริมาณไนโตรเจนลดลง หรือการสร้างฮอร์โมนจิ๊บลดลง ประกอบไปด้วย อุณหภูมิที่ลดลง,พืชเกิดความเครียด หรือสมัยก่อนจะมีการรมควันในทรงพุ่มของพืช, การควั่นกิ่งให้เกิดบาดแผล เป็นต้น โดยปัจจัยทางธรรมชาติที่กล่าวมาจะกระตุ้นให้พืชเกิดการออกดอก

ปัจจุบันมีการศึกษาเพิ่มเติม โดย การใช้ฮอร์โมนบางชนิดไป ลดปริมาณไนโตรเจนในต้นพืช เพื่อลดการเกิด จิ๊บ ภายในต้น ส่งผลให้พืชในระยะพัฒนา (Vegetative growth) เร่งไปเข้าสู่ ระยะการการสืบพันธุ์ (Reproductive Growth)
ตัวอย่างเช่น สาร แพคโคบิวทลาโซล, ยูนิโคลนาโซล, ดามิโนไซค์ เป็นต้น สารดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อบังคับให้กับพืชแต่ละชนิดเข้าสู่ระยะการสร้างผลผลิต เราสามารถเรียกศาสตร์ดังกล่าวว่า สมดุลฮอร์โมนกลุ่มยับยั้งการเจริญเติบโต