Skip to content

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในดินนั้นสำคัญไฉน

  • by

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในดินนั้นสำคัญไฉน

ถ้าทำการเปรียบต้นไม้กับร่างกายคนเรา ก็จะมีบางส่วนที่พอจะเปรียบเปรยกันได้ ยกตัวอย่างในเรื่องของอาหาร เช่น
หาก มนุษย์ ต้องการอาหารหลัก 5 หมู่พืช จำเป็นที่ต้องการธาตุอาหาร หลัก-รอง-เสริม เช่นเดียวกัน

ในร่างการของมนุษย์ แป้ง(คาร์โบไฮเดรท) ย่อยสลายในปากโดยใช้เอ็นไซม์ Amylase ในสภาวะเป็น ด่าง
โปรตีน(Amino acid) ย่อยสลายในกระเพราะอาหารเปลี่ยน Poly peptide เป็น Amino acid ในสภาวะเป็น กรด
เช่นเดียวกับกับพืช
ธาตุอาหารพืช 12 ชนิด ก็จะย่อยสลายได้ต่างกัน ขึ้นอยู่กับค่า pH (ความเป็นกรดด่าง ของดิน) ซึ่งค่า pH ในดินที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในช่วง 5-7 โดยในช่วงดังกล่าวส่งผลให้ พืชสามารถดูดธาตุอาหารที่จำเป็นไปใช้งานได้ดี

โดยในทางกลับกัน หากค่าความเป็น กรด-ด่าง ของดิน ต่ำกว่า 4.5 พืชจะไม่สามารถดูดกินธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่ และยังส่งผลให้เป็นสาเหตุต่อการขยายพันธุ์ของเชื้อราก่อโรคพืชได้อีกด้วย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ปากหลักที่สำคัญของพืช คือ ระบบราก ดังนั้นการควบคุมและดูแลรักษาค่าความเป็น กรด-ด่าง ในดินให้อยู่ในช่วง 5-7 จึงเป็น