Skip to content

วิสัยทัศน์ และนโยบายของบริษัท

บริษัท โกลด์แพลนเน็ท จำกัด เป็นองค์กรที่บริหารโดยคนไทย ก่อตั้งเข้าสู่ปีที่ 20 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนให้เกษตรไม่ถูกเอาเปรียบจากการใช้เคมีเกษตร โดยเน้นการขายในรูปแบบการให้ความรู้เชิงลึกแก่เกษตรกร มากกว่าเน้นการขายทางด้านราคา แผนในอนาคตของบริษัทคือการจัดตั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยโจทย์ที่ได้รับจากเกษตรกร

รวมถึงลดการใช้ปริมาณสารเคมี หรือ การใช้สารเคมีที่ควบคู่ไปกับสารชีวภัณฑ์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชต่างๆ รวมถึง ผู้บริโภค ได้รับอันตรายจากสารเคมีน้อยที่สุด

แหล่งความรู้ และ มาตรฐานการผลิต

ปัจจุบัน บริษัท โกลด์แพลนเน็ท จำกัด ได้ทำการศึกษาข้อมูลผ่านข้อมูลวิชาการที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่างๆ เพื่ออัพเดทข้อมูลของอาหารเสริม และฮอร์โมนกลุ่มใหม่ๆที่พึ่งมีการค้นพบ และได้นำมาประยุกต์ใช้กับพืชเมืองร้อนเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในอนาคตทาง บริษัท โกลด์แพลนเน็ท จำกัด มีแนวทางในการจัดการขบวนศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยนำโจทย์จากทางเกษตรกรเป็นปัญหาหลักสำหรับการทำวิจัย