Skip to content

ฟิโปรนิล (ฟิโปรนิล 5% SC)

สารกลุ่ม ฟีนิลไพราโซล

อัตราการใช้ 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ออกฤทธิ์ ดูดซึม กินตาย กำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน

##สามารถ## ใช้ในช่วงดอกได้

แก้ปัญหา

เพลี้ยไฟทำลายใบอ่อนของไม้ผลในช่วงดอก

ปัญหาผิวลายในพืชตระกูล ส้ม มังคุด และมะนาว อันเนื่องมาจากเพลี้ยไฟ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ฟิโปรนิล”

Your email address will not be published. Required fields are marked *