Skip to content

สปีดรูท เป็น ฮอร์โมนในกลุ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตในระบบราก ส่งผลให้รากยาว และรากฟู ไปพร้อมๆกัน ส่งผลให้รากพืชดูดอาหารได้ไว ส่งเสริมให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้เร็ว สามารถใช้ในระบบไฮโดรโพรนิกได้

กรณี ไม้ผล ใช้ฉีดพ่นทางใบในช่วงฟื้นต้นทำใบ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ ล้างสารที่ตกค้างภายในลำต้น

กรณี ผักใบ-ผักผล ใช้ฉีดพ่นทางใบ ส่งผลให้ตั้งต้นได้เร็ว และเพิ่มน้ำหนักผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น

กรณี ระบบไฮโดรโพรนิก ใช้สปีดรูทผสมน้ำที่อัตราส่วน 1 cc ต่อน้ำ 1 ลิตร (โดยคำนวณจากน้ำทั้งระบบ)

อัตราการใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถผสมร่วมกับยากำจัดเชื้อราและยากำจัดแมลงได้ทุกชนิด

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สปีดรูท”

Your email address will not be published. Required fields are marked *