Skip to content

โกลด์จาก้า (ไซเปอร์เมทริล 35% EC)

สารกลุ่ม ไพรีทรอยด์

อัตราการใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ออกฤทธิ์สัมผัส โดนตัวตาย กำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ และหนอนทุกชนิด

แก้ปัญหา

เพลี้ยไฟเข้าทำลายในช่วงใ่บอ่อน

เพลี้ยไก่แจ้ และเพลี้ยแป้ง เข้าทำลายใบ และผลของทุเรียน

หนอนหนังเหนียว หนอนกินใบ หนอนคืบ ในผักและไม้ผล

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “โกลด์จาก้า (ไซเปอร์เมทริล)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *